Author Archives: Shamsullah Shams

یک فرصت طلایی برای اعضای انجمن ملی متخصصان تکنالوژی معلوماتی افغانستان (NITPAA)

یک فرصت طلایی برای اعضای انجمن ملی متخصصان تکنالوژی معلوماتی افغانستان (NITPAA)

طبق تفاهمنامه امضا شده بین دانشگاه سلام و انجمن ملی متخصصان تکنالوژی معلوماتی افغانستان، اداره دانشگاه سلام برای اعضای این انجمن در بخش لیسانس کمپیوتر ساینس (BCS) تخفیف ویژه ای را در نظر گرفته است.فیس مجموعی برای هر سمس ...

Close